Fotowoltaika

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  • Embers Family Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 23, 85-828 Bydgoszcz, KRS: 0000893766, NIP: 9532783148, tel. 691203189, e-mail: info@embersfamily.pl.
 2. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dla potrzeb przygotowania oferty dotyczącej instalacji fotowoltaicznej, kontaktu w celu dokonania wyceny instalacji oraz dokonania ustaleń dotyczących montażu instalacji, a także ewentualnie w celu zawarcia umowy dotyczącej instalacji fotowoltaicznej oraz jej wykonania oraz Podanie danych jest dobrowolne, brak podania danych uniemożliwi przedstawienie indywidualnej oferty oraz dokonania przeglądu budynku w celu spełnienia wymagań dotyczących montażu instalacji.
 3. Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobowe Partnerom a Partnerzy mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dla potrzeb przygotowania oferty dotyczącej instalacji fotowoltaicznej, kontaktu w celu dokonania wyceny instalacji oraz dokonania ustaleń dotyczących montażu instalacji, a także ewentualnie w celu zawarcia umowy dotyczącej instalacji fotowoltaicznej oraz jej wykonania oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Partnera, jeśli wyraził Pan/Pani zgodę na otrzymywanie treści marketingowych (mailowo lub telefonicznie). Podanie danych jest dobrowolne, brak podania danych uniemożliwi przedstawienie indywidualnej oferty oraz dokonania przeglądu budynku w celu spełnienia wymagań dotyczących montażu instalacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): 1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów 2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną Administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa lub w celu wykonania umów Administratora oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom zajmującym się montażem instalacji fotowoltaicznych działających na zlecenie Administratora.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. Należy poinformować Administratora o zmianach Pani/Pana danych.
 7. Pani/Pana dane mogą być usunięte na żądanie złożone telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane kontaktowe znajdują się w pkt. 1.
 8. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania łączącej nas umowy cywilnoprawnej, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, wynikających z kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa. W przypadku braku zawarcia umowy na montaż instalacji Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 1 roku.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.